Informace o snímku

 

Program Zoner umožňuje nejen obrázky editovat a prezentovat, ale snaží se být i jejich správcem. K tomuto účelu především využívá data zapsaná přístrojem, který obrázek vytvořil a data zadaná uživatelem. Jejich zpracování je umožněno „databázovým strojem“ integrovaným do programu.

Většina digitálních fotoaparátů ukládá do obrázků JPEG, TIF, RAW dodatečné informace, například clonu, čas expozice, použití blesku, ohniskovou vzdálenost atd. Tyto informace jsou ukládány podle standardu nazvaného EXIF (Exchangeable Image Format). V průměru se jedná o 20 technických údajů o nastavení fotoaparátu při pořizování snímku, ke kterým je možno přidat textové popisky, klíčová slova, hodnocení, GPS data a další informace.

Kromě standardu EXIF se používají další standardy pro uložení informací do obrázku a to IPTC a XMP. Standard IPTC je určený zejména pro autorské popisy snímků a komunikaci mezi fotografem a vydavatelem. XMP je nejmodernější standard ukládání informací pomocí technologie XML s možností uživatelských rozšíření (vlastní uživatelské informace).

Prostředí programu Zoner podporuje EXIF včetně poslední normy 2.2 (EXIF Print) i standardy IPTC a XMP.

Program umožňuje vytvářet i tzv. metadata,  což jsou vlastně strukturovaná data o datech (většinou textová), doplňující obrazovou informaci. Pomocí metadat lze tvořit archivy a v nich pak lze efektivně vyhledávat snímky podle zadaných kriterií. Metadata mohou být i v digitální podobě – např. zvuková poznámka, náhledy apod. V programu Zoner jsou metadata označeny jako „Informace“ a spravují se z nabídky „Roletového menu záložky SprávceInformace“, částečně i v  záložce „Editor v Roletovém menu SouborInformace o obrázku….

O této části programu Zoner by se dala napsat docela objemná kniha. Pokusím se o velmi zkrácený přehled toho, podle mne, nejdůležitějšího.

 

Formátovací řetězec

Jak již bylo řečeno, zdrojem pro činnost  „databázového stroje“ programu jsou data obsažená v EXIF ve formě tabulky. První sloupec obsahuje „jedinečné číslo“, které program přiřadí každému obrázku – číslo se nikde nezobrazuje, nelze jej žádným způsobem editovat. Ostatní sloupce mají v „hlavičce jméno“ charakterizující údaj, který je do nich zapisován, např.: jméno souboru, clona, ISO apod.  Řádek (záznam) tabulky pak obsahuje konkrétní údaje zapsané v jednotlivých sloupcích příslušných obrázku s jedinečným číslem.

Některá „Textová pole typu TEXTAREA“ (obvykle víceřádková), v „Dialogových oknech“ specifických úloh umožní zápis formátovacího řetězce – zapíšeme vlastně seznam sloupců tabulky jejíž hodnoty v záznamu o obrázku chceme zobrazit. Každé „Textové pole“ umožňující tento zápis je označeno značkou  (vedle pravého horního rohu), která je současně tlačítkem. Klikneme-li na něj, spustí se „Dialogové okno“ usnadňující vlastní zápis formátovacího řetězce. Syntaxe zápisu je specifická – správný zápis podmiňuje funkčnost.

Základní „Dialogové okno“:

V levé části okna jsou uvedeny „kategorie“ EXIF zápisu, z nichž můžeme volit  předmětné údaje. Kliknutím „Levým tlačítkem myši“ na trojúhelníček v jejím názvu se zobrazí „lidské“ názvy sloupců základní tabulky použitelných v této část EXIF informací.

Pravá část  okna obsahuje především dvě „Víceřádková textová pole Formátovací řetězec: a Náhled:“. Při zápisu postupujeme takto:

·         levým tlačítkem myši označíme „jméno“ sloupce tabulky

·         klikneme na „Tlačítko Vložit“

·         v prvním poli je znázorněna syntaxe zápisu a ve druhém poli je výsledek

·         do prvního pole vložíme „oddělovač“ středník, mezeru, dvojtečku (co si vymyslíme) nebo „odřádkujeme“ pomocí kombinace kláves Ctrl+M

 

·         pokračujeme výběrem dalších údajů

·         ukončení zápisu – stisknutí „Tlačítka OK“

Pro první pokusy doporučuji neměnit „Parametry“ znázorněné v předchozím obrázku, možnosti k experimentům jsou rozsáhlé.

 

Příklad.

Do vybraného snímku chci vložit výpis části hodnot nastavených fotoaparátem použitých při jeho expozici:

·         spustím úlohu „Text do obrázku… z Roletového menu Editoru→Upravit“

·         do „Víceřádkového Textového pole“ vložím nadpis: „Údaje o expozici:“ (bez uvozovek)

·         tlačítkem   spustím úlohu „Formátovací řetězce“ viz následující obrázek

 

·         otevřu „Kategorii Základní EXIF“

·         postupně označím „Levým tlačítkem myši“ pole „Blesk, Clona, Doba expozice, Kompenzace expozice“, po označení vždy stisknu „Tlačítko Vložit“ a odřádkuji kombinací kláves Ctrl+M

·         zadání ukončím „Tlačítkem OK“

 

Výsledek je na následujícím obrázku „Dialogového okna“  spuštěné úlohy. Možná, že příklad nebyl dobře zvolen, ale je dostatečný pro ukázku možností. Jsme omezeni pouze v jediném – hodnoty polí musí být do EXIF zapsány!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny úlohy pro práci s informacemi se spouští z „Roletového menu záložky SprávceInformace“, částečně i v  záložce „Editor v Roletovém menu SouborInformace o obrázku….

Nejpoužívanější je označená úloha – „Informace o obrázku…“.

 

 

V „Záložce Správce“ označíme obrázek, ke kterému chceme informace připojit, „Kliknutím Levým tlačítkem myši“ a spustíme označenou úlohu.

 

 

Základní „Dialogové okno“:

 

„Dialogové okno“ lze rozdělit na tři části:

1.    Horní část obsahuje:

·         náhled vybraného obrázku

·         základní informace o soboru

·         „Textové pole typu Seznam“ umožňující výběr pro zápis nebo změnu několika druhů informací.

·         „Ikony“ v pravé části jsou vlastně Tlačítky“ , která umožní spuštění úloh z předchozí nabídky – poslední dvě jsou nefunkční

2.    Střední část obsahuje:

·         pět „Textových polí“ z nich tři jsou „Typu Seznam“ – uchovávají 10 posledních záznamů a nabízejí je k použití

·         dvě jsou „Víceřádková“, odřádkování je možné kombinací kláves Ctrl+M

·         hodnota zadávaných dat je jednoznačně určena popiskou jednotlivých polí

3.    Spodní část obsahuje:

·         možnost volby „Značky“

·         možnost  volby „Hodnocení“

·         tlačítka „Kopírovat do schránky“ – k dalšímu použití, „OK“ – k zápisu do EXIF, „Storno“ – zrušení akce

Po skončení zadání stiskneme „Tlačítko OK“, zápis je signalizován ikonou  „Náhledu“ snímku v záložce „Správce“ a změnou data a času „modifikace“ obrázku. Výše uvedená ikona je zároveň tlačítkem, kterým lze tuto úlohu spustit k zobrazení nebo editování zapsaných dat.

 

 Hromadné přiřazení informací

Šikovná možnost zápisu dat pro skupinu obrázků k jednomu tématu. Nejprve si jednotlivé v záložce Správce“  označíme – stisknu klávesu Ctrl, držím a „Klikám Levým tlačítkem myši“ na související obrázky. Po označení všech klávesu Ctrl pustím a z výše uvedeného „Roletového Menu“ vyvolám předmětnou úlohu.

„Dialogové okno – záložka Základní údaje“:

 

Význam jednotlivých funkcí úlohy je jednoznačně určen jejich „Popiskou“ a příkladem uvedeným na předchozím obrázku. Pokud jsou pole vyplněna hodnotami – stiskneme „Tlačítko Použít“ a máme úlohu „Popis“ hotovu, stačí pouze doplnit hodnoty v Textovém poli Popis“ u jednotlivých obrázků.

Stejným způsobem lze postupovat při zápisu dat ve zbylých záložkách („Klíčová slova, Datum a čas“).

 

 

*  Všeobecné informace

 

 

Zobrazuje se část informací z EXIF, z nichž některé je možné editovat. Jsou označeny ikonou , která je zároveň tlačítkem spouštějícím tuto funkci. Nejsem však zcela přesvědčen o tom, zda je to vhodné. Možnost „Kopírovat do schránky“ lze využít při dalším zpracování.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klíčová slova

Jsou základním prvkem archivačních systémů. Klíčové slovo přesně popisuje obsah nebo důležitý detail v obrázku. U jednoho obrázku můžete mít přiřazeno i více klíčových slov. Jejich pomocí můžete fotografie vyhledávat a filtrovat zobrazení náhledů ve složce.

„Dialogové okno“ je velmi podobné tomu, které již známe z úlohy „Formátovací řetězce“ i práce s ním je podobná.

 

Klíčová slova jsou rozdělena do několika výrobcem programu zvolených kategorií – v obrázku je pro přehlednost  „rozbalena“ pouze jedna. Kategorie a jejich části nejsou „jednou pro vždy“, můžeme je mazat, přidávat nebo měnit názvy.

 

 

 

 

 

 

Příklad – do kategorie „Akce“ chci přidat část „Výlety“:

·         kliknu pravým tlačítkem myši na část „Velikonoce“

·         zvolím „Nové klíčové slovo…“

·         do „Textového pole Název:“ zadám hodnotu „Výlety“

·         z „Textového pole typu seznam Kategorie:“ vyberu její název, případně doplním popisem

·         stisknu „Tlačítko OK“

Výsledek je zřejmý:

 

K zápisu klíčového slova do určeného obrázku stačí už jen přesun vybrané části do „Textového pole Zvolená klíčová slova:“ pomocí tlačítka  a stisknout tlačítko „OK“.

Zápis je signalizován ikonou  „Náhledu“ snímku v záložce „Správce“ a změnou data a času „modifikace“ obrázku.

 

Původ

Funkce se využívá při transferu informačních dat z jiných programů. Část použitelných dat je vyplněna již při „Hromadném přiřazení informací…“.

 

Zvuková poznámka

Některé fotopřístroje umožní přidat ke snímku „Zvukovou poznámku“. Program ji samozřejmě přehraje při vyvolání snímku v záložce „Prohlížeč“, nelze ji však žádným způsobem editovat, pouze smazat se všemi ostatními informacemi.

Pokud chceme přidat svoji poznámku, vytvoříme ji ve vlastním „zvukovém editoru“ ve formátu *.wav se vzorkováním 44100 Hz 8 bit a uložit do stejného adresáře, kde je vybraný snímek.

„Dialogové okno“:

 

V příkladu jsem jako „Zvukovou poznámku“ zvolil soubor z operačního systému WindowsXP -  BELL.WAV:

·         vytvořil jsem jeho kopii do adresáře s vybraným obrázkem

·         aktivoval jsem funkci „Externí zvukový soubor“

·         po stisku tlačítka „Procházet…“ jsem jej vybral

·         Zoner okamžitě protestoval a žádal změnu formátu což jsem udělal pomocí následujícího dialogu:

 

 

·         potvrdit tlačítkem „OK“

·         soubor se změněným formátem se uloží jako „jméno_obrázku.wav“ do stejného adresáře jako zvolený snímek

·         ukončit zadání tlačítkem „OK“ v „Dialogovém okně Zvuková poznámka“

Zápis je signalizován ikonou  „Náhledu“ snímku v záložce „Správce“ a změnou data a času „modifikace“ obrázku.

Pokud otevřu vybraný snímek v záložce „Prohlížeč“, soubor se přehraje. Vlastníte-li nějaký „zvukový editor“ – osobně používám AUDACITY, je zdarma ke stažení na:

http://audacity.sourceforge.net/  a nastavíte k němu cestu „Nastavení →Možnosti → Všeobecné“, lze jej spustit tlačítkem „Upravit…“ v „Dialogovém okně Zvuková poznámka“.

Chci-li „Zvukovou poznámku“ odstranit

·         vyberu patřičný snímek

·         v „Dialogovém okně Zvuková poznámka“ aktivuji funkci „Bez zvukové poznámky“

·         stisknu tlačítko „Odstranit“

·         zruší se vazba na soubor *.wav i on sám – není ani v „Koši“

 

GPS (Global Positioning Systems)

 

Jsou  specifické informace obsažené v EXIF souboru. Program Zoner s nimi dokáže pracovat již od verze (10). Informace je možno získat:

Přímo z doplňkového přístroje prodávaného k některým fotoaparátům SONY, NIKON apod.

Nepřímo přes programové vybavení „Loger-ů“ různých výrobců, z „výpisu trasy“ všech navigačních přístrojů, lze použít i zápis z „digitální mapy“ na www.mapy v „Dialogovém okně“  programu Zoner.

Informace lze využít k různým zájmovým i profesionálním činnostem, vše záleží na tom, s jakou přesností GPS pozici potřebujeme a jaký navigační přístroj si pořídíme.

 

 

 

Pro amatérské použití stačí s přesností udání polohy 5 až 15 m (podle terénu ve kterém se nacházíme). Přesnost udání nadmořské výšky (bez barometrického výškoměru) je 15 až 40m – pořídíme přístroj v ceně do 3000 Kč. Pokud požadujeme větší přesnosti, použijeme geodetické nebo speciální přístroje v cenové relaci od 100000 Kč výše.

Program Zoner používá formát zápisu souřadnic  „hdddºmm'ss.s“ – stupně, minuty, vteřiny v desetinném tvaru. Pokud vlastní navigační přístroj disponuje tímto formátem – nastavte jej. Z jiného formátu je údaj nutné přepočítat a ručně vložit.

Úlohu spustíme ze známého „Menu Informace v záložce Správce“ jak je naznačeno na obrázku a zvolíme jednu z možností pro začátek „Přiřadit GPS údaje…“.

 

 

Začneme jako obvykle „Označením“ jednoho snímku nebo více snímků.

Následující „Dialogové okno“ se s mapou zobrazí pouze pokud je PC připojen k internetu a v „Nastavení programu“ jsme zadali správný odkaz na „mapy.cz“. Okno je složeno ze tří částí, pokud jsme Označili“  více snímků, ze dvou, pokud pouze jeden. V příkladu je uvedena druhá možnost:

·         horní levá část obsahuje náhled snímku ke kterému data přiřazujeme

·         spodní část slouží k zadávání dat

·         pravá část obsahuje zvolenou mapu

Nejpoužívanější způsoby zadávání dat:

·         přímo do příslušných „Textových polí“

·         z mapové části „Dialogového okna“

·         z datového souboru získaného z externího přístroje

 

Příklad zadání souřadnic z digitální mapy serveru www.mapy.cz

·         „Označím“ snímek

·          spustím úlohu „Přiřadit GPS údaje…“

·         v mapové části „Dialogového okna“ si co nejvíce přiblížím předpokládanou oblast

·         najdu si místo odkud jsem přibližně fotografoval

·         na mapě stisknu tlačítko GPS

·         kliknu  „Levým tlačítkem myši“ na vyhledané místo, v „Textových polích“ levé části okna se zobrazí hodnoty souřadnic mimo nadmořské výšky

·         nakonec stisknu tlačítko Aplikovat“– na varovné oznámení nehleďte, nemá úplnou pravdu, potvrďte souhlas a zápis se uskuteční.

·         „Dialogové okno“ se automaticky zavře a program se vrátí tam, odkud jste začali

Zápis souřadnic je signalizován  „Ikonou zeměkoule“ v „Náhledu“ snímku v záložce „Správce“

Ikona je současně „Tlačítkem“, pokud na něj „Poklepneme Levým tlačítkem myši“ a PC je připojen k Internetu, zobrazí se vybraná část mapy s označením zadaného místa.

 

Zadání souřadnic z datového souboru externího navigačního přístroje.

K úspěšnému splnění úkolu je v prvopočátku nutné:

·         správný formát souřadnicových dat navigačního přístroje „hdddºmm'ss.s“

·         formát data a času musí být stejný jak v navigačním přístroji, tak i ve fotoaparátu

·         datum a čas navigačního přístroje a fotoaparátu musí být shodný – čas z navigačních družic je v GMT, je nutná korekce buď v přístroji nebo v „Dialogovém okně“ úlohy doplněním hodnot  do „Textového pole Korekce času:“ a vyznačením, zda je to hodnota kladná nebo záporná – osobně do programu nic nezadávám, nastavím si to v navigačním přístroji

·         datový soubor, ze kterého program Zoner čte hodnoty, stahuji z navigačního přístroje a ukládám jej v odzkoušeném formátu *.gpx

Program Zoner pracuje tak, že čte datum a čas zapsaný v souboru z navigačního přístroje a porovná je s údaji v EXIF vybraného snímku. Pokud souhlasí, je schopen je zapsat. Pokud nesouhlasí, vybere si nejbližší jiný – záleží na uživateli, zda-li bude souhlasit.

Postup:

·         „Označím“ všechny snímky příslušné k jednomu datovému souboru z navigačního přístroje (obvykle pro jeden den)

·         spustím úlohu, „Dialogové okno“ se na levé straně rozšířilo o seznam „Náhledů“ vybraných snímků, vpravo dole přibylo tlačítko „Aplikovat na vše…“varuji před jeho použitím, lépe je si u každého snímku vše kontrolovat

·         stisknu tlačítko „Načíst data z GPS záznamu trasy…“, spustí se známý dialog, pomocí kterého určím, kde je uložen příslušný datový soubor *.gpx

·         po načtení souboru se zapíší souřadnicová data do příslušných „Textových polí“ a v mapové částí okna se znázorní poloha prvního snímku v řadě

·         pokud se vším souhlasím, stisknu tlačítko „Aplikovat“, data včetně nadmořské výšky se zapíší do EXIF snímku

·         po zápisu se automaticky posune program na další snímek

Datový soubor z mého navigačního přístroje (Garmin eTrexH) exportuji pomocí programu EasyGPS, který je zdarma přístupný na http://www.easygps.com/  ( je vhodný i pro přístroje Magellan, Egale apod.).

Lokace pomocí GPS je „Hitem“ poslední doby, věřím, že mnohý fanda pro fotografování je i příznivcem moderních technologií, tudíž si uplatnění pro tuto možnost najde. Červíček v mé hlavě však vrtá – co se stane až (snad v roce 2012) bude spuštěn evropský systém GALILEO, který slibuje více družic na nižších drahách (tím i větší přesnost pro všeobecné použití). Stávající GPS přijímače jej nebudou dekódovat. Snad nám Američani GPS nevypnou a budeme své přijímače pro GPS používat vesele dál – jinak co se dá dělat - koupíme si nový – univerzální – pro všechny tři systémy GALILEO, GPS a  GLONASS (Ruský) J.

 

Hodnocení

Úloha má široká použití při třídění „koukolu od jetele“, tvorbě prezentací apod.

Příklad:

Vrátím se z výletu, fotoaparát má na kartě nových 50 snímků – co s tím?

·         stáhnu snímky do počítače, do složky označené podle zvyku

·         otevřu ji programem Zoner v záložce „Prohlížeč“

·         každý snímek označím pomocí kombinace kláves Ctrl+Shift+číslo v rozsahu 1 ÷ 5 na další se posunu pomocí kurzorových kláves

·         číslo nesmí být zadáno z „numerické klávesnice“

·         náhledy ohodnocených snímků jsou pouze v záložce „Správce“ označeny zadaným číslem

·         v záložce „Správce“ spustím úlohu „Filtrovat zobrazení…“, jak je naznačeno na dalším obrázku

 

·         v „Dialogovém okně“ zvolím hodnocení obrázku

 

 

·         potvrdím tlačítkem OK“ , zobrazí se pouze „Náhledy“ snímků vyhovující zadané podmínce - s hodnocením 3, 4 nebo 5

·         ty pak známým způsobem „označím a nemilosrdně“ smažu

 

Po potvrzení podmínek filtru se zobrazí „Pomocný panel nástrojů“, s jehož pomocí se k nastaveným podmínkám filtru můžeme vracet.

 

Po skončení úlohy nezapomeňte zrušit  filtrování!

 

Pokud nechci, aby bylo hodnocení dále zobrazováno:

·         „Kliknu Levým tlačítkem myši“ na první snímek

·         stiskem kombinace kláves Ctrl+A vyberu všechny ve složce

·         stisknu kombinaci kláves Ctrl+Shift+0 – 0 nesmí být opět z „Numerické klávesnice“

Vše je hotovo, značky zmizí.