Úvodem – veškeré úpravy v editoru provádějte vždy na kopii obrázku – změny nenávratně končí po jeho uložení.

Nástroje editoru pro geometrickou úpravu obrázku

 

*     Ořez.

Úlohu spustíme z levého panelu nástrojů tlačítkem s uvedenou ikonou, její parametry lze nastavit v jednoduchém „Dialogovém okně“:

Zaškrtávací políčka nastavení „Přichytávat ke hranám“ a „Zatemnění“ doporučuji ponechat aktivována.

 

Úvodní textové pole typu seznam:

Nabízí škálu možností velikostí pro „Pevný poměr“ a „Pevnou velikost“. Své vlastní (často využívané) lze definovat v dialogovém okně po aktivaci funkce „Nastavení…“. Pokud potřebujeme nespecifikovaný poměr jednorázově, použijeme funkci „Pevný poměr“ z nabídky a hodnoty px (pozn.: obrazové body) zapíšeme do textových polí v pořadí „šířka : výšce“. Pokud zadáme poměr obráceně oproti orientaci editovaného obrázku, pak po kliknutí do něho a stisknutí kombinace kláves „Shift+A“ se poměr automaticky otočí, je vždy vybrána jeho maximální možná velikost – zbytek je zatemněn asi na 50% původního jasu. Orientace výběru je vždy na střed – zamýšlenou část obrázku vybereme tak, že držíme stisknuté levé tlačítko myši na nezatemněné části snímku a posuneme do vybrané pozice. Pak již stačí stisknout tlačítko „Oříznout“ a úloha je hotova.

Pokud volíme z nabídky „Pevná velikost“ postup je obdobný, do textových polí zapíšeme zvolené počty jednotek px v pořadí šířka – výška, kliknutím levým tlačítkem myší do obrázku je vybrána jeho část o zadaných rozměrech v místě, kam byl umístěn kurzor. Zamýšlenou část pak vybereme stejným způsobem, jak již bylo popsáno.  Zvolíme-li předdefinovaný poměr nebo velikost, textová pole se vyplní automaticky příslušnými hodnotami, můžeme se soustředit pouze na určení správné části obrázku.

Tlačítko „Prohodit hodnoty“  zde automaticky nefunguje - ručně ano. Pokud nejsme vázáni ani pevným poměrem ani pevnou velikostí výřezu, volíme z nabídky „Volný poměr“ – klikneme levým tlačítkem myši na zamýšlený levý horní roh, držíme tlačítko a pustíme jej na dolním pravém rohu. Jemné upřesnění výběru lze provést tak - posuneme kurzor myši na hranu výběru -změní se jeho tvar na ↔ nebo na ↨ podle toho na které hraně je umístěn (svislé nebo vodorovné). Stiskneme levé tlačítko myši a posuneme hranu do požadovaného místa. Úlohu dokončíme stiskem tlačítka „Oříznout“. Definice vlastních hodnot poměru nebo pevné velikosti a jejího zařazení do „nabídky“ se dělá pomocí následujícího „Dialogového okna“:

 

V nabídce „Roletového menu Editoru Upravit“ existuje nabídka:

 

Úloha je velice podobná výše popsané. Změnu hodnot parametrů lze provést v jednoduchém „Dialogové okně“, jedná se o nastavení pevné velikosti v jednotkách px s možnostmi „Zachování poměru stran“ a „Zarovnání ořezu:“ do možných devíti oblastí upravovaného obrázku.

 

 

Obsahuje-li „Dialogové okno“ tlačítko s ikonou  znamená to, že po jeho stisku můžeme skrýt nebo zobrazit okna s náhledy na editovaný obrázek před a po úpravě (pozn.: osobně preferuji náhledy skryté – změny na nich nejsou příliš výrazné J), tlačítko s ikonou  pak umožní zobrazit ve snímku jednoduchý „Histogram“ (pouze jasovou složku), zobrazit  „Přepaly“, nastavit a umožnit „Průhlednost dialogového okna“.

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Srovnat horizont             Upravit kolinearitu         Perspektiva

 

Všechny výše uvedené úlohy mají společné „Dialogové okno“:

 

„Zaškrtávací políčka“ „Automatický ořez“ a „Přichytávat ke hranám“ doporučuji ponechat aktivována.

Obecně platí, že „velikost“ korekce závad závisí na velikosti odchylky od správné vzájemné polohy fotografovaného objektu a objektivu fotoaparátu (pokud to ovšem nevyžaduje koncepce snímku). Vyrovnání odchylek horizontu, kolinearity („kácející se linie“) a perspektivy program provádí vždy ořezem, je tedy nutné tuto skutečnost vzít v úvahu, abychom při nutné úpravě nepřišli o důležité detaily obrázku.

Práce ve všech úlohách je obdobná, omezím se na popis „Srovnat horizont“, která bývá často využita.

Úlohu spustíme  tlačítkem s ikonou  z levého svislého panelu nástrojů. Na snímku se zobrazí vodorovná osa se dvěma čtverečky. Posuneme kurzor myši na  osu - kurzor musí změnit tvar na „Maltézký kříž“.

 

 

Stiskneme levé tlačítko myši, držíme a posuneme osu na místo, podle kterého chceme horizont narovnat (v příkladu je to spodní hrana střechy).

 

 

Klikneme levým tlačítkem myši do čtverečku – kurzor změní tvar na , stiskneme levé tlačítko myši, podržíme jej a vodorovně posuneme čtvereček tak, aby přesáhl zamýšlenou hranu. Totéž opakujeme i na druhé straně. Pak již stačí pohybovat vertikálně čtverečky tak, aby zobrazená osa přesně kopírovala hranu, podle které chceme horizont srovnat. Posledním úkolem je stisknout  tlačítko „Použít“, pokud jsme spokojení, můžeme pokračovat s dalšími úpravami nebo se vrátit „Zpět“ pomocí tlačítka  s ikonou   a pokus opakovat. Vedle tohoto tlačítka (napravo) je další s ikonou . Jeho stiskem se zobrazí „Roletové menu“ s výpisem historie provedených úprav, pohybem v ní a následným vybráním se můžeme posunout do zamýšleného stadia. Pokud jsme spokojeni a nic dalšího se snímkem nehodláme dělat, tak jej uložíme. Plánujeme-li rozsáhlejší úpravy snímku ve formátu JPG v delším časovém horizontu, je jeho postupné ukládání nutností. Jelikož formát JPG používá ztrátovou kompresi, tak bychom si jej častým ukládáním a znovu načtením pokazili. Bylo by proto vhodné obrázek napřed konvertovat do formátu BMP nebo TIFF (nepoužívají žádnou kompresi), provést veškeré úpravy a konečný výsledek uložit třeba do původního formátu JPG, (pozn.: výše uvedené činnosti jsou pro program hračkou J).

 

Pozn.: zde je namístě zmínit se o „Polohovacím zařízení“ – myši. Obecně platí – čím větší je rozlišení monitoru, tím vyšší rozlišení musí myš mít – min. 2x. Dnešní LCD monitory mají rozlišení minimálně 1000x1000 px, takže jejímu výběru je nutné věnovat pozornost (pozn.: myš s mechanickým převodem – má na „bříšku“ kuličku - již opravdu patří na smetiště). Pokud se chcete věnovat úpravám snímků na profesionální úrovni, je vhodné uvažovat o „TABLETU“ jako o používaném polohovacím zařízení – program Zoner jej podporuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka pro korekci kolinearity

 

 

 

Ukázka pro úpravu perspektivy:

 

 

 

 

 

                  Deformační mřížka

 

Tento specializovaný nástroj využijeme ke změně polohy libovolných bodů obrázku a jejich blízkého okolí. Úlohu opět spustíme tlačítkem z levého „Panelu nástrojů“ editoru, posuneme kurzor myši do obrázku (zobrazí se u něj znaménko „+“), levým tlačítkem myši klikneme na vybraný bod obrázku, jehož polohu chceme změnit – vytvoří se „osový kříž“ s již známým čtverečkem v průsečíku (lze jich takto určit i několik). Vybraný bod spolu s osami jsou zvýrazněny červenou barvou a kurzor má tvar „Maltézkého kříže“.  Klikneme do čtverečku levým tlačítkem myší (osy jsou zvýrazněny modrou barvou), podržíme a posuneme do předpokládaného místa. Změna je realizována ihned, její rychlost závisí na její velikosti a výkonu procesorů počítače (pozn.: investice do výkonu procesoru a grafické karty počítače se meze nekladou – program Zoner podporuje nyní i „vícejádrové“ J). Úloha komunikuje s uživatelem pomocí jednoduchoučkého „Dialogového okna“(pozn.: všechna tlačítka jsou aktivní až po vytvoření prvního bodu mimo „Vytvořit síť…“).

 

V následujícím příkladu byly vytvořeny dva body (v průsečících jejích os jsou body vytvořeny automaticky) a je zobrazen celkový výsledek.

 

            Soudkovitost

 

Toto zkreslení  je výsadou objektivů téměř všech kompaktů, zvláště vyniká při použití malého nebo žádného „zoomu“.

Úloha se spouští z „Roletového menu Editoru Vylepšit,

 

 

komunikuje s uživatelem pomocí „Dialogového okna“:

 

 

Změna na snímku se projeví „ihned“ po posunu  „Táhla“ na kteroukoliv stranu. Pokud se nám líbí, uložíme ji do obrázku tlačítkem OK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední úlohou, která patří do skupiny geometrických změn obrázku, je „Změna rozměrů…“. Jako jediná nepracuje s „čistým ořezem“, změna rozměrů snímku se provede jeho převzorkováním. Úlohu spustíme buď z „Pomocného panelu nástrojů“, pokud jej máme zobrazen, tlačítkem s ikonou  nebo z „Roletového  menu Editoru Upravit“.

 

 

Využití najde úloha při umisťování obrázku na WWW stránku, posíláme-li obrázek pomocí el. pošty nebo připravujeme obrázek pro tisk (pozn.: zde musíme přizpůsobit „velikost“ obrázku nejen k tiskovému rozměru, ale i k „rozlišení“DPI s jakým tiskárna pracuje).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veškeré parametry nastavíme v následujícím „Dialogovém okně“, v příkladu jsou uvedeny parametry pro tisk obrázku v „Euro formátu 15x10cm“ na tiskárně s rozlišením 320 DPI.

 

 

Původní snímek z fotoaparátu byl ve formátu 4:3 s rozměry 2816 x 2112 px. „Ořízl“ jsem jej v poměru 3:2 na rozměr 2816 x 1877 px, nastavením rozměrů pro tisk 15,4 x 10,4 cm (pozn.: tyto rozměry jsou doporučeny) a rozlišení tiskárny 320 dpi. Obrázek byl převzorkován metodou Lanczos na 1940 x 1310 px. Důležité je ještě pamatovat na deaktivaci funkce „Zachovat proporce“ a nastavit přiměřené „doostření“ (pozn.: nejedná se korekci ostrosti obrázku vzniklou nežádoucím pohybem fotografovaného objektu nebo fotopřístroje L). Jelikož nastavení je náročnější a často jej používám, mám je uložené.

Pokud používám úlohu při posílání obrázků el poštou, je nastavení mnohem jednodušší – jsou ignorovány parametry pro „Tiskové rozměry“ a „Rozlišení“ tiskárny. Nastavím pouze největší rozměr obrázku na 1000 px, aktivuji funkci „Zachovat proporce“ (pozn.: druhý rozměr se nastaví automaticky), metodu převzorkování neměním (Lanczos) a přiměřeně doostřím. Při umísťování obrázků je vhodné dodržovat přání „Webmastera“ nebo poskytovatele služby – formát obrázku je téměř výhradně JPG.