Nástroje editoru pro vytváření výběru oblasti v obrázku

 

Nabízené nástroje spouštíme tlačítky s ikonami v levém svislém „Nástrojovém panelu“ nebo z  „Roletového menu Výběr“, které umožňuje i další volby práce s výběrem.

 

·               Obdélníkový výběr

·              Elipsový výběr

·              Laso

·              Polygonové laso

·              Magnetické laso

·              Kouzelná hůlka

 

 

Uskutečníme-li jakýkoliv výběr, lze jej posunout do libovolné části obrázku (umístíme kurzor myši dovnitř výběru – změní tvar na „Maltézký kříž“- klikneme levým tlačítkem myši, držíme a upřesníme jeho polohu). Vybranou část můžeme dále téměř všemi nástroji „Editoru“ upravovat nebo zkopírovat do jiného obrázku např. pomocí „Schránky“, (známými kombinacemi klávesových zkratek Ctrl+C a Ctrl+V).

Každá úloha komunikuje s uživatelem pomocí „Dialogového okna“, všechny mají společnou část – „Režim“ a tlačítko „Invertovat“.

 

Možnosti „Režimů“:

1.    „Normální“ – každý další výběr ruší původní – kurzor má tvar „Záměrného kříže“ spolu s ikonou použitého nástroje,

2.    „Přidat k výběru“ – ke kurzoru je přidáno znaménko „plus“,

3.    „Odebrat z výběru“ – ke kurzoru je přidáno znaménko  „mínus“,

4.    „Průnik“ – ke kurzoru je přidáno znaménko „x“.

Změnu „Režimů“ lze měnit tlačítky v příslušné části „Dialogového okna“ nebo stiskem a držením klávesy:

1.    „Shift“ – pro možnost „Přidat k výběru“,

2.    „Ctrl“- pro možnost „Odebrat z výběru“,

3.    „Ctrl+Shift“ – pro možnost „Průnik“.

Tlačítko „Invertovat“ se aktivuje po uskutečněném prvním výběru, jeho stiskem vybereme vše ostatní z obrázku mimo již uskutečněného.

Kromě nástroje „Obdélníkový výběr“ mají ostatní v „Dialogovém okně“ možnost volby funkce „Antialiasing“ (vyhlazení hran výběru).

 

Obdélníkový výběr

 „Dialogové okno“:

Funkcí „Rozmazání“ upravujeme okraje výběru o zadanou hodnotu do „Textového pole“ v jednotkách px. Lze aktivovat funkci „Přichytávat ke hranám“ – záleží na zdrojovém obrázku a co v něm chceme vybrat.

Nástroj umožní vybrat i čtverec – klikneme levým tlačítkem myši do předpokládaného levého horního rohu výběru, držíme jej a táhneme směrem k pravému spodnímu rohu. Při tažení stiskneme a držíme klávesu Shift. Při ukončení nejdříve pustíme tlačítko myši a potom klávesu Shift. Jinak se vybere obdélník!

 

Elipsový výběr

 „Dialogové okno“

Výběr vytvoříme tak, že nastavíme kurzor na předpokládaný bod počátku „delší“ osy, stiskneme levé tlačítko myši a táhneme k jejímu konci. Tlačítko stále držíme a táhneme v kolmém směru tak, až se zobrazí vhodná šířka elipsy – levé tlačítko myši pustíme. Změnu její polohy v obrázku opravíme umístěním  kurzoru dovnitř výběru, stiskneme a držíme levé tlačítko myši, posunem polohu upravíme. Nelze dodatečně změnit rozměry a úhel os oproti obrázku! Jediná možnost je stiskem klávesy Esc výběr zrušit a začít znovu!

Pokud má být výběrem kruh, stačí při činnosti držet klávesu Shift – postup je stejný jako v již popsaném výběru pomocí čtverce. V nápovědě k programu je popsán výběr kruhu započatý určením jeho středu. Ověřený způsob – umístíme kurzor do předpokládaného středu výběru, stiskneme levé tlačítko myši, držíme potom stiskneme klávesu Ctrl (v tomto okamžiku je střed určen), držíme, při tažení myší ještě stiskneme a držíme klávesu Shift. Po celou dobu výběru musíme držet obě klávesy a levé tlačítko myši! Výběr ukončíme uvolněním tlačítka myši a teprve potom pustíme klávesy Ctrl a Shift.

 

 

Laso

„Dialogové okno“ – stejné jako u předchozího nástroje.

Práce s nástrojem je velmi jednoduchá, umístíme kurzor na zvolený počátek, stiskneme levé tlačítko myši, držíme a zvolený objekt  „obkroužímea tlačítko myši pustíme. Zkušenost dokazuje, že výběr nemusí být dokončen přesně – dokončí se automaticky k počátku v nejkratším možném směru.

 

 

Polygonové laso

„Dialogové okno“ – stejné jako u předchozího nástroje.

Nástroj vybírá zamýšlený objekt pomocí úseček – každá musí být ukončena kliknutím levým tlačítkem myši. Výběr musí být ukončen přesně na počátku – ikonka nástroje  u kurzoru zmizí a nahradí se znakem °. Kliknutím myši výběr ukončíme. Pokud se to povedlo, kurzor změní tvar na „Maltézký“ kříž, jinak musíme poslední část opakovat.

 

 

Magnetické laso

„Dialogové okno“

Nástroj pracuje stejně jako „Polygonové laso“. Snaží se hledat hrany (úsečky s větší změnou kontrastu) a k nim se přimknout. Oblast hledání se určí zadáním hodnoty v jednotkách px do „Textového pole Citlivost“. Hodnota „Vyhlazení čáry“ pak lehce ovlivní tvar čáry výběru.

Stisknem a držením klávesy Alt (levý Alt), dochází k záměně nástrojů „Polygonové Laso“ a „Magnetické Laso“.

 

Kouzelná hůlka

„Dialogové okno“

Výběr části obrázku pomocí tohoto nástroje se uskutečňuje na zcela odlišném principu než všechny výše uvedené. Vybírá podle barvy s určitou mírou odstínu nastavitelnou v textovém poli „Tolerance:“. Čím je hodnota nastavena výše, zvětší se počet  vybraných odstínů barvy, kterou jsme kliknutím určili a obráceně (pozn.: nenastavujte větší hodnoty jak „100“, program se začíná chovat „divně…“).

Je-li aktivována funkce „Spojitý,“ vybírají se odstíny určené barvy v jejím okolí, jinak v celém obrázku.

Všechny druhy výběrů lze mezi sebou kombinovat – viz následující obrázek:

 

Doplňkovým nástrojem ke všem způsobům výběru je „Editovat výběr“ . Úlohu lze spustit tlačítkem s uvedenou ikonou z horní vodorovné lišty s nástroji nebo z „Roletového menu Výběr“.

„Dialogové okno“

Nástroj se využívá k úpravě okrajů výběru. Aby byl lépe výběr viděn, je tu možnost volit několik způsobů zobrazení „Masky“, která překryje nevybranou část obrázku. Způsob zobrazení masky lze volit pomocí testového pole typu „seznam“ takto:

·         nezobrazovat,

·         normální,

·         invertovaný,

·         pouze maska.

Aktivací funkce „Obrys“ můžeme okraje výběru zvýraznit – použijeme-li  však jakékoliv zobrazení masky, působí rušivě.

Parametry,  kterými je možné okraje výběru upravit, lze nastavit pomocí „Dialogového okna “ spouštěného z „Roletového menu Výběr→Upravit výběr…“.