Nástroje editoru pro retuš a kreslení

 

Pro všechny nástroje uvedené v této kapitole program podporuje i „Tablet“. Je to polohovací zařízení (většinou tlakově citlivé), sloužící k přesnému ručnímu kreslení - v aplikacích, které jej přímo nepodporují,  může sloužit i jako velmi přesná myš.

Program Zoner přímou podporu Tabletu znázorňuje tlačítkem s ikonou – zobrazení je aktivní, pokud je zařízení správně nainstalováno a připojeno. Stiskem tlačítka se spustí dialog, ve kterém můžete volit parametry, které jsou přítlakem „Elektronického pera“ ovlivňovány – Tablet i aplikace je však musí podporovat.

V nápovědě k Zoneru je důležité upozornění: „V operačním systému Windows může být spuštěn pouze jeden program podporující přítlak elektronického pera Tabletu“.

 

Použitelné nástroje:

 

Redukovat červené oči

Zdálo by se, že v době, kdy se výrobci i nejlevnějších „kompaktů“ chlubí tím, že  „Jejich blesk“ tuto vadu nezpůsobuje, tento nástroj je  už zbytečný. Nejméně za dvou podmínek to však neplatí:

·         zapomeneme tuto funkci na přístroji zapnout,

·         stejný objekt fotografují pomocí blesku i další a tudíž se nutně trefíme do nejméně vhodného okamžiku – „Murphy-ho“ zákony platí neustále!

Nástroj umožňuje korigovat dvě vady:

·         „Červené“ oči

·         „Svítící“ oči

K oběma vadám lze přistupovat dvěma způsoby:

·         ponechat vše na výrobci programu

·         retušovat pomocí „štětce“ s možností vlastního jedinečného nastavení jeho parametrů včetně barvy – nastavení všech parametrů lze uložit pod jedinečným názvem a kdykoli vyvolat.

Úlohu spustíme z „Levého svislého panelu nástrojů“ tlačítkem s ikonou , zobrazí se aktivní první část „Dialogového okna“:

První tlačítko – společné pro všechny nástroje uvedené v této kapitole, spouští pomocný dialog pro volby:

·         výchozího nastavení

·         uložení vlastního nastavení

·         vyvolání již uloženého nastavení

 

 

Druhé tlačítko automaticky upraví „červené“ oči, třetí pak stejným způsobem likviduje„ svítící“ oči. Pokud osoba má „silnější“ brýle, volte opravu vždy pomocí třetího tlačítka. Má-li osoba kontaktní čočky, pak při pokusu o korekci druhým tlačítkem vznikne „modrý flek“ – vrátíte se zpět a třetí tlačítko vše napraví.

Práce je jednoduchá, obrázek pomocí nástrojů „Lupy“ (tlačítko v „Levém svislém panelu nástrojů“ s ikonou  a tlačítky v „Dialogovém okně + " ) zvětšíme.

Spustíme úlohu a příslušným tlačítkem aktivujeme zvolenou funkci. Posuneme kurzor myši (změní tvar na „Záměrný kříž“ s ikonou nástroje) a klikneme levým tlačítkem myši v místě „panenky“ oka. Program automaticky analyzuje obraz a svým způsobem okamžitě zareaguje, takže výsledek je ihned znám.

Pokud nejste spokojeni, vrátíte se zpět a stisknete v „Dialogovém okně“  tlačítko „Odstranit pomocí štětce“ s ikonou . V prvním pokusu neaktivujeme funkci „Pokročilý“, „Dialogové okno“ se rozšíří o možnost definice velikosti průměru „štětce“.

Posuneme kurzor myši do obrázku (změní se jeho tvar na kruh), průměr podle zvětšení nastavíme tak, aby „lehounce“ překrýval červenou část rohovky a klikneme levým tlačítkem myši.

Není-li výsledek stále dostačující, je tu poslední možnost – aktivujeme funkci „Pokročilý“, dialogové okno se rozšíří o možnosti:

·         „Výběr barvy“ – pomocí „Dialogového okna“ nebo „Nasátím kapátkem“ z obrázku,

·         volby „Tolerance“ odstínu barvy odlesku,

·         „Ztmavení“ retušovaného objektu,

·         nastavení velikosti „Rozmazání – Přesahu“ nástroje.

Chce to velkou trpělivost, lehkou i přesnou ruku – výsledek však bude skvost. Někdy se vyplatí uzavřít retušovanou oblast výběrem,  abychom vyloučili možnost, že kresbu „přetáhneme“.

 

Klonovací razítko

Nástroj slouží k přenesení (kopírování) části obrázku do jiného místa. S výhodou jej využijeme například k odstranění nežádoucích drátů značek apod.

Úlohu spustíme tlačítkem s příslušnou ikonou z „Levého svislého panelu nástrojů Editoru“.

„Dialogové okno“:

Kurzor myši se změní na kruh, jehož průměr v jednotkách px určíme v prvním „Textovém poli“. Hodnota „Krytí“ je maximální míra přeneseného obrazu při opakovaném „přetažení“ myší po jednom místě v obrázku. „Hustota“ je totéž, ale při jednom tažení myši. Velikost „Rozmazání“působí na okraje. Hodnota „Rozestup“ určuje, jak často se má při tažení myší nástroj aplikovat, hodnota je odvozena v procentech z průměru velikosti štětce. Malé hodnoty znamenají, že bude nástroj prováděn při každém pohybu myší, 100 % znamená, že efekt bude aplikován až po přesunu ukazatele myši o vzdálenost odpovídající průměru nástroje. Volba režimu „Spojený“ určuje, zda-li se má po zahájení klonování začínat vždy ze stejné zdrojové oblasti nebo zda se má zdrojová oblast posunovat společně s novým cílem.

S nástrojem pracujeme tak, že posuneme kurzor myši  do zdrojové části obrázku, stiskneme klávesu Ctrl a klikneme  levým tlačítkem myši. Přesuneme se kurzorem do cílové oblasti obrázku, stiskneme levé tlačítko a „tažením“ kopírujeme zdrojový objekt. Část , kterou právě kopírujeme je označena černým křížkem. Škoda, že jeho barva není kontrastní oproti okamžité barvě zdroje.

 

Žehlička

Nástroj se používá k vyhlazení jemných detailů, např. u portrétní fotografie. Tuto úlohu spustíme tlačítkem s příslušnou ikonou z „Levého svislého panelu nástrojů Editoru“.

„Dialogové okno“:

Parametry „Průměr, Krytí, Hustota, Rozmazání“ a „Rozestup“ jsou obdobné jako u předchozího nástroje. Parametr „Vyhlazení“určuje sílu vlastního efektu.

 

Efektový štětec

Nástroj je určený k místním úpravám obrázku, podobně jako „Žehlička“. Úlohu spustíme tlačítkem s příslušnou ikonou z „Levého svislého panelu nástrojů Editoru“.

„Dialogové okno“:

„Projev“ nástroje, určuje zvolený „Efekt v textovém poli typu Seznam“: Jas, gamma, kontrast, sytost a doostření ve spojení s parametrem „Síla“. Ostatní parametry jsou obdobné jako u předchozích nástrojů.

 

Štětec

Nástroj je určený k lokálnímu zabarvení části obrázku, lze jím kreslit čáry a také upravovat editační masku vrstvy – jeho pomocí vytvořím vlastní „Výběr“. Úlohu spustíme tlačítkem s příslušnou ikonou z „Levého svislého panelu nástrojů Editoru“.

„Dialogové okno“:

Základní parametr nástroje je jeho barva – stiskem barevného políčka je možné vyvolat systémový dialog pro míchání barev, po stisku tlačítka s kapátkem je možné nasát barvu přímo z obrázku. Ostatní parametry jsou obdobné jako u předchozích nástrojů.

 

Výplň

Nástroj je určený k vyplnění ploch stejným barevným odstínem. Spustíme jej tlačítkem s příslušnou ikonou z „Levého svislého panelu nástrojů Editoru“.

„Dialogové okno“:

Parametr „Tolerance“ určuje míru podobnosti zvoleného odstínu. Volitelná funkce „Spojitý“ určuje, zda se barva „rozlije“ po celém obrázku nebo zůstane omezena okolím. Přesné vymezení prostoru lze určit i „Výběrem“ Volba cílové barvy je stejná jako u předchozího nástroje. Po zvolení hodnot klepněte tlačítkem myši na místo odpovídající barvě, kterou chcete nahradit.