Nástroje editoru – vkládání obrázků, textů a rámečků

 

Uvedené úlohy patří k frekventovanějším, využijete je při tvorbě různých pozvánek, přáníček nebo dokumentačních obrázků.

 

Rámečky

Úlohu spustíme z „Menu Editoru→Úpravy→Okraje a rámečky…“. Pomocí „Dialogového okna“ můžeme vytvořit „Okraj:“, dva druhy rámečků nebo „Tři linky“. Aktivací funkce „Symetricky“ stačí zadat rozměry a barvu jen jednou, úloha aplikuje parametry na všechny čtyři strany. Pokud tuto funkci neaktivujeme, lze nastavit rozměry specificky pro každou stranu, barvy však pouze jednou (platí pouze v jediném „Dialogovém okně“) .

„Dialogová okna“:

 

 

Základní volby  nastavujeme z možností nabízených v textových polích typu „Seznam“:

1.    „Režim:“

-          orámovat

-          zachovat rozměry

-          zachovat poměr stran

2.    „Způsob zadání:“

-          okraj a rámečky

-          tři linky

 

 

3.    „Jednotky rozměrů:“

-          obrazové body

-          procenta

-          % výšky

-          % šířky

Barvy lze volit z „Dialogového okna“ spuštěného kliknutím na tlačítko,v němž je barva zobrazena nebo nasátím z obrázku pomocí „Kapátka“.

Pokud zvolíme „Režim: Orámovat“, lze do rámečku vložit další objekty (text nebo obrázek), záleží pouze na jeho rozměru.

 

Příklad – berte ho, prosím, pouze jako ilustraci možností úlohy:

 

 

 

„Dialogová okna“:

1.    Rámeček

2.    Text

Poznámka – pokud je zvolen „Režim rámečku – Zachovat velikost“, pak rozměry původního obrázku jsou oříznuty (na každé straně) o součet velikostí rámečků a okraje! Totéž platí i ve „Způsobu zadání : Tři linky“.

 

Vkládání obrázků

Předmětná úloha je v této verzi programu zásadním způsobem přepracována. S vloženým obrázkem lze pomocí voleb „Transformace:“ dále pracovat:

·          - volná transformace (změna umístění)

·          - změna rozměrů (dochází k převzorkování)

·          - otočení

·          - zešikmení

·          - deformace

·          - perspektiva

 

Volby „Transformace:“ jsou zpřístupněny tlačítky z „Dialogového okna“ po vložení obrázku.

Práce s nimi je jednoduchá. Po obvodu vloženého obrázku se zobrazí osm známých „čtverečků“, pomocí nichž (kliknutím levým tlačítkem a posunem myši) realizujeme zvolenou funkci „Transformace:“. Kurzor myši se změní na „+ s ikonou funkce“. Změna uvedeného zobrazení vznikne při volbě funkce „Volná transformace“. Umístěním kurzoru myši dovnitř vloženého obrázku změní se jeho tvar na „Maltézký kříž“, kliknutím a tažením myši posouváme celý obrázek ve směru jejího pohybu. Ukážeme-li na „čtvereček“ na obvodu, změní se funkce na „Změnu rozměrů“.

Specifické postavení„čtvereček uprostřed“ vloženého obrázku, při zvolené funkci „Otočení“. Změnou jeho polohy (lze jej posunout i mimo vložený obrázek), měníme střed otáčení.

Samozřejmostí je práce ve „Vrstvě“ (pomocí již popsaných nastavení jednotlivých parametrů) i s možností nastavení parametrů pro „Stín“ :

·         barva

·         šířka

·         rozmazání okraje

·         úhel

Úlohu spustíme buď z „Roletového menu Editoru Vrstva→Vložit obrázek“ nebo tlačítkem  z „Levého svislého panelu nástrojů“.

 

 

Kliknutím levým tlačítkem myši do obrázku jsou možné dva způsoby vložení:

1.    „Ze schránky“ – do které byl vložen „Výběr“ z nějakého obrázku pomocí známé kombinace kláves Ctrl+C.

2.    „Ze souboru“ – pokud ve schránce žádný obrázek není, tak po potvrzení úmyslu „vložit obrázek“ je nabídnut známý dialog pro určení místa odkud má být obrázek načten a jeho jméno. Je samozřejmostí, že si program „pamatuje“ odkud byl čten poslední J.

Po vložení obrázku uděláme vše zamýšlené a práci ukončíme stiskem tlačítka „Použít“ ve známém „Dialogovém okně Vrstva“.

 

Z předchozích verzí programu Zoner zůstala možnost spouštění předmětné úlohy  z „Roletového menu Editoru Upravit→Obrázek do obrázku…“, ale s omezenými možnostmi voleb funkcí a jejich parametrů.

 

Komunikace s uživatelem je pomocí „Dialogového okna“:

 

 

Pomocí tlačítka „Vybrat obrázek…“ spustíme známý dialog pro určení místa odkud má být obrázek načten a jeho jméno. Textové pole „Obrázek:“ má příliš málo znaků, takže nastavené údaje jsou neúplné L. Pomocí „Zaškrtávacích políček Umístění:“ určíme přibližnou polohu vloženého obrázku s upřesněním v „Textových polích Odsazení“. Jednotky mohou být zvoleny:

·         obrazové body (px)

·         procenta šířky a výšky

Možnost „Otočení:“ lze nastavit na:

·         žádné

·         90º

·         180º

·         270º

Hodnota „Průhlednost:“ je inverzní k hodnotě „Krytí ve Vrstvě“ - hodnota „0“ znamená 100% „Krytí“. Nabídka ve vedlejším „Textovém poli typu Seznam“ je shodná s nabídkou „Režimu Vrstvy“.

Pokud je nutné vložený obrázek zmenšit, pak pomocí „Zaškrtávacího políčka Převzorkovat“ aktivujeme tuto funkci, (hodnotu nastavíme ve vedlejším „Textovém poli“), současně musí být aktivována i funkce „Zmenšit obrázek, pokud je větší než zdrojový obrázek“.

Specifickou je možnost „Vložit jako vodoznak“ s určením devíti poloh zdroje světla. Funkci aktivujeme pomocí stejnojmenného „Zaškrtávacího políčka“.

V následujícím příkladě je uvedeno vložení dvou obrázků. Pravý je vložen s parametry uvedenými v předchozím „Dialogovém okně“, levý pak pomocí parametrů úlohy spuštěné z „Roletového menu Editoru Vrstva→Vložit obrázek“ nebo tlačítkem  z „Levého svislého panelu nástrojů“.

Parametry pro „Stín…“ jsou určeny pomocí „Dialogového okna“:

 

 

 

 

 

 

 

Příklad:

 

 

 

Vkládání textů

 

Program Zoner nabízí vložení i víceřádkového textu dvěma způsoby s částečně odlišnými funkcemi, jak již bylo popsáno v předchozí úloze.

Nejprve malé opakování o písmu – „Klasifikace písem“. V ČR platí ON 88 1101. V praxi se lze setkat nejčastěji s názvy následujících skupin písem:

Antikva         základní tiskové písmo se stínovanými tahy, zakončenými serify

                        (patkami).

·         Dynamická antikva: Garamond, Palatino, Roman, Times.

·         Přechodová antikva: Baskervile.

·         Statická antikva: Bodoni, Didot, Century Schoolbook.

·         Lineární antikva: Friz Quadrata, Optima

 

 

Grotesk          lineární bezserifové (bezpatkové) písmo: Arial, Helvetica, Switzerland.

                        Sans, Univers.

 

Egyptienka      lineární písmo serifové: Clarendon, Egyptienne, Serifa.

 

Písmo psacího stroje

                        speciální neproporcionální písmo, ve kterém každý znak včetně

                        mezery zabírá v řádce stejnou šířku: Courier.

 

Psaná písma

                        též písma kaligrafická či skrypty: Blank Scrript, Time Script, Slogan,

                        Impuls.

 

Řez písma

Každý druh písma je tvořen rodinou několika verzí – řezů písma. Řez označuje úplnou sadu písem určitého tvaru, které se dají téměř libovolně zvětšovat nebo zmenšovat.

Od jednoho druhu písma bývají obvykle v PC čtyři základní řezy:

·         Normal

·         Bold – tučná verze

·         Italic – nakloněná verze (kurzíva)

·         Bold Italic – tučná kurzíva

Poznámka – pokud v PC existuje od určitého druhu písma pouze řez Normal, jsou ostatní, při jejich použití, vypočítány! Grafikovi však vstávají vlasy hrůzou!

 

Fonty – počítačové písmo

Font je počítačový soubor, obsahující přesný popis téměř všech 255 možných znaků. Soubor je pojmenován – lze se na něj odkazovat.

Tvar určitého znaku může být v PC zaznamenán dvěma odlišnými způsoby:

·         Bitmapový font – ukládá tvar znaku ve formě mozaiky složené z malých čtverečků. Mozaika má pro všechny znaky fontu stejnou velikost. Zobrazení znaků je sice rychlé, ale nelze je libovolně zvětšovat. Dnes se využívají minimálně, pouze ke zobrazování systémových informací.

·         Vektorový font – ukládá tvar znaku formou matematických rovnic popisujících jeho obrysovou křivku. Výhodou jsou hladké okraje a téměř libovolná možnost zvětšování. Tvar každého znaku se musí „vypočítat“, ale při dnešních výkonech procesorů to nehraje žádnou roli.

·         TrueType fonty – patří do rodiny vektorových. Byly vyvinuty fy Apple Computer a jsou využívány v MS Windows od verze 3.1. Při přenosu fontu mezi různými národními prostředími vznikají potíže i při zachování kódu. Proto buďte opatrní při jejich využívání. Je vhodné si napřed napsat větu: „Příliš žluťoučký kůň úpěl  ďábelské ódy“ – obsahuje všechna česká písmena s diakritikou.

Fonty (i zdarma), lze získat na www.ceskefonty.cz , spolu s návodem na instalaci do operačního systému Windows XP.

 

Jak již bylo řečeno, lze úlohu vložení textu spustit dvěma způsoby:

1.    z „Roletového menu Editoru Vrstva→Vložit text“ nebo tlačítkem  z „Levého svislého panelu nástrojů“

2.    z „Roletového menu Editoru Upravit→Text do obrázku…“.

 

 

 

Příklad pro první způsob

Po spuštění úlohy a kliknutí levým tlačítkem myši do obrázku se aktivuje známý dialog „Vrstva“ a spustí se „Dialogové okno“.

 

 

Do pole „Text“ zadáme nápis, přechod na nový řádek je stiskem Ctrl+M.

Tlačítko vpravo nahoře  signalizuje možnost zápisu „Formátovacího řetězce“ pro zobrazení zapsaných „Informací“ o obrázku, ale o tom snad někdy příště…

V „Textovém poli typu seznam Písmo:“ si ze systémové nabídky zvolíme font a určíme jeho velikost (px). Možnost výběru barvy zůstává stejná – tlačítkem ze známého dialogu nebo nasátím z obrázku pomocí „Kapátka“. Při víceřádkovém textu zvolíme hodnotu pro „Řádkový proklad:“ (em).

Tlačítky „Styl“ určíme:

·         „zarovnání textu“ – zleva, doprostřed, zprava

·         „řez fontu“ Bold, Italic, Podtržený – jsou možné i kombinace

Možnost „Otočení:“ lze nastavit na:

·         žádné

·         90º

·         180º

·         270º

Volba hodnoty „Průhlednost:“ je neaktivní, nastavíme ji pomocí volby „Krytí“ v „Dialogu Vrstva“. Na tomto místě je nutno připomenout kontrolu hodnoty „Rozmazání okrajů:“„Dialogu Vrstva“volte maximálně „2“, jinak dochází k citelné ztrátě čitelnosti textu (v příkladu byla zvolena „1“).

Aktivovaná funkce Antialiasing v tomto příkladu nemá význam – zvolený font je TrueType. Mám ji zapnutou z preventivních důvodů J.

Důrazně varuji před použitím funkce  „Pozadí textu:“ – obsahuje chybu, která „přežila“ již několik verzí programu.

 

Volba parametrů pro „Stín…“  je pomocí známého dialogu, hodnoty parametrů byly zvoleny následovně:

Text posuneme na správné místo již známým způsobem a nastavení ukončime stiskem tlačítka „Použít“ v   „Dialogu Vrstva“.

 

Výsledek je na následujícím obrázku:

 

Příklad vložení textu do obrázku druhou metodou je uveden v části Rámečky. Parametry textu jsou nastaveny pomocí „Dialogového okna“ takto:

 

 

Význam jednotlivých parametrů a funkcí již byl uveden, připomínám jen nastavení hodnot pro „Průhlednost: a Umístění:“„Vrstva“ není aktivní.

Byť v příkladu neaktivní funkce „Pozadí textu:“, je při této metodě spuštění úlohy bezchybná!

 

Pokud potřebujete poněkud zvýšit atraktivnost vloženého textu, je možné oba způsoby kombinovat.

Postup práce:

·         udělal jsem si dvě kopie základního obrázku

·         do vhodného místa první kopie jsem napsal text a vybavil jej neprůhledným pozadím – tento „objekt“ se stal vlastně obrázkem

·         vybral jsem jej pomocí Obdélníkového výběru“ a přes „Schránku“ přenesl do druhé kopie základního obrázku

·         pak již stačilo si trochu pohrát pomocí dříve popsaných metod

 

Výsledek prosím berte pouze jako ukázku možnosti – lépe to neumím L!